How do you say house in Navajo?
— hooghan


Related synonyms for house in Navajo
familyhakʼéí
homehooghandi
Generic synonyms for house in Navajo
familyhakʼéí
homehooghandi
playnaané
Specialized synonyms for house in Navajo
courthouseaahwiinítʼį́ bá hooghan
homehooghandi
cancerłóód doo nádziihii; naałdzid
crabchʼosh bikágí ntłʼizí
fishłóóʼ
goattłʼízí
lionnáshdóítsoh bitsiijįʼ daditłʼooígíí
scorpionséigoʼ
Terms within for house in Navajo
pitłeʼoogeed; nooʼ
Derivative terms for house in Navajo
homehooghandi