How do you say good in Tagalog?
— may bisa; magaling


Related synonyms for good in Tagalog
effectivemapakipakinabang
rightkarapatan
safeligtas
soundtunog
Specialized synonyms for good in Tagalog
futurehinaharap
Similar to for good in Tagalog
hotmainit, nakapapaso
soundtunog
whiteputi
Also for good in Tagalog
rightkarapatan
Antonyms for good in Tagalog
badsira
Partainyms for good in Tagalog
soundtunog