How do you say crab in Vietnamese?
— cua; Cận bộ Cua


Related synonyms for crab in Vietnamese
beefthịt bò
cancerung thư
Generic synonyms for crab in Vietnamese
fishcá; ngư
headđầu
lousecon rận
personngười
soullinh hồn
housenhà
Category relationships for crab in Vietnamese
airkhông khí
Derivative terms for crab in Vietnamese
beefthịt bò