How do you say crab in Norwegian Bokmal?
— krabbe; Krabber


Related synonyms for crab in Norwegian Bokmal
beefstorfekjøtt (n)
bitchtispe (f)
cancerkreft
Generic synonyms for crab in Norwegian Bokmal
fishfiske
headleder (m); sjef (m)
louselus
personperson (m); menneske (n)
soulsjel (m)
househus (n)
Category relationships for crab in Norwegian Bokmal
airluft (f)
Derivative terms for crab in Norwegian Bokmal
beefstorfekjøtt (n)