How do you say call in Armenian?
— կանչել (kančel)


Related synonyms for call in Armenian
cryլալ (lal); լաց լինել (lac' linel)
nameանվանել (anvanel); կոչել (kočel)
phoneհեռախոս (heṙaxos)
ringմատանի (matani)
songերգ (erg)
telephoneհեռախոս (heṙaxos)
Generic synonyms for call in Armenian
askխնդրել (xndrel)
playներկայացում (nerkayac'um)
readկարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
sayասել (asel)
seeտեսնել (tesnel)
tableաղյուսակ (aġyusak)
telephoneհեռախոս (heṙaxos)
wake upզարթնել (zart’nel); արթնանալ (art’nanal)
Category relationships for call in Armenian
sportսպորտ (sport)
telephoneհեռախոս (heṙaxos)
Specialized synonyms for call in Armenian
birdթռչուն (t‘ṙčun); ծիտ (çit); հավք (havk’)
cell phoneբջջային հեռախոս (bǰǰayin heṙaxos)
hailկարկուտ (karkut)
raspberryազնվամորի (aznvamori)
readկարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
seeտեսնել (tesnel)
Related verbs for call in Armenian
cryլալ (lal); լաց լինել (lac' linel)
nameանվանել (anvanel); կոչել (kočel)
phoneհեռախոս (heṙaxos)
ringմատանի (matani)
telephoneհեռախոս (heṙaxos)
Derivative terms for call in Armenian
cryլալ (lal); լաց լինել (lac' linel)
nameանվանել (anvanel); կոչել (kočel)
phoneհեռախոս (heṙaxos)
ringմատանի (matani)
singերգել (yergel)
telephoneհեռախոս (heṙaxos)