How do you say apricot in Esperanto?
— abrikoto; Abrikoto


Related synonyms for apricot in Esperanto
peachpersiko
Generic synonyms for apricot in Esperanto
pinkrozokolora