How do you say xenon in Polish?
— ksenon (m); Ksenon


Substance meronyms for xenon in Polish
airpowietrze (n)