How do you say worm in Esperanto?
— vermo; Vermo


Related synonyms for worm in Esperanto
insectinsekto; virinsekto; insektino
lousepediko