How do you say white in Esperanto?
— blanko


Related synonyms for white in Esperanto
cleanpoluri
Generic synonyms for white in Esperanto
manhomo
personpersono
piecepeco (n)
someoneiu
soulanimo
architectarkitekto
riverrivero
writerskribanto; virskribanto; skribantino; skribisto; virskribisto; skribistino; verkisto; virverkisto; verkistino
Category relationships for white in Esperanto
chessŝako
Specialized synonyms for white in Esperanto
boneosto
pearlperlo
waspvespo
Similar to for white in Esperanto
emptymalplena
hotvarmega
lightekbruligi; fajrigi
Also for white in Esperanto
lightekbruligi; fajrigi
Derivative terms for white in Esperanto
snowneĝo
Antonyms for white in Esperanto
blacknigrulo