How do you say trigonometry in Thai?
— ตรีโกณมิติ (dtreegohnmídtì); ตรีโกณมิติ


Category relationships for trigonometry in Thai
mathematicsคณิตศาสตร์ (kánítta sàat)