How do you say translation in Thai?
— คำแปล (kam bplae); การแปล (gaan bplae)


Generic synonyms for translation in Thai
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
Category relationships for translation in Thai
mathematicsคณิตศาสตร์ (kánítta sàat)
Derivative terms for translation in Thai
translateแปล (bplae)