How do you say tin in Chinese?
— cmn; 锡; 锡


Related synonyms for tin in Chinese
can會, 会 (huì), 能 (néng), 得了 (-deliǎo), 不了 (-buliǎo)
Generic synonyms for tin in Chinese
metal金屬, 金属 (jīnshǔ), 金 (jīn)
plate盤子, 盘子 (pánzi)
Derivative terms for tin in Chinese
can會, 会 (huì), 能 (néng), 得了 (-deliǎo), 不了 (-buliǎo)