How do you say sheep in Dutch?
— schaap (n); schapen


Generic synonyms for sheep in Dutch
simpleeenvoudig; simpel
Specialized synonyms for sheep in Dutch
ramram (m)