How do you say send in Armenian?
— ուղարկել (uġarkel), հղել (hğel)


Related synonyms for send in Armenian
airօդ (òd)
placeտեղ (teġ)
shipնավ (nav)
stationկայարան (kayaran)
Generic synonyms for send in Armenian
airօդ (òd)
Specialized synonyms for send in Armenian
placeտեղ (teġ)
Causes for send in Armenian
airօդ (òd)
Derivative terms for send in Armenian
airօդ (òd)
placeտեղ (teġ)
stationկայարան (kayaran)