How do you say room in Chinese?
— 空間, 空间 (kōngjiān)


Related synonyms for room in Chinese
way道 (dào)
Specialized synonyms for room in Chinese
bathroom浴室 (yùshì)
bedroom臥室, 卧室 (wòshì)
can會, 会 (huì), 能 (néng), 得了 (-deliǎo), 不了 (-buliǎo)
cell細胞, 细胞 (xìbāo)
dining room飯廳, 饭厅 (fàntīng)
door門, 门 (mén)
floor樓, 楼 (lóu), 樓層, 楼层 (lóucéng), 層, 层 (céng)
kitchen厨房 (chúfáng)
library圖書館, 图书馆 (túshūguǎn)
toilet廁所, 厕所 (cèsuǒ), 衛生間, 卫生间 (wèishēngjiān), 便所 (biànsuǒ), 洗手間, 洗手间 (xǐshǒujiān), 盥洗室 (guànxǐshì), WC
Generic synonyms for room in Chinese
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
Group relationships for room in Chinese
building建設, 建设 (jiànshè), 建設, 建设 (jiànshè)
Terms within for room in Chinese
ceiling天花板 (tiānhuābǎn), 天棚 (tiānpéng)
floor樓, 楼 (lóu), 樓層, 楼层 (lóucéng), 層, 层 (céng)
wall牆壁, 墙壁 (qiángbì), 牆, 墙 (qiáng)