How do you say navy in Vietnamese?
— hải quân


Generic synonyms for navy in Vietnamese
blue(màu) xanh (blue or green), xanh lam
servicecây thanh lương trà
Examples of category for navy in Vietnamese
stationnhà ga