How do you say naked in Thai?
— ล่อนจ้อน (lôn-jôn); โล้งโต้ง (lóhng-dtôhng)


Related synonyms for naked in Thai
nude(Thai'เปลือย) ('bpleuay')
Similar to for naked in Thai
openเปิด (bpèrt)
Derivative terms for naked in Thai
nude(Thai'เปลือย) ('bpleuay')