How do you say lead in Faroese?
— blýggj


Related synonyms for lead in Faroese
headhøvd (n); høvur (n)
resultúrslit (n)
starstjørna (f)
Generic synonyms for lead in Faroese
bevera; finnast
havehevur; hava
positionstøða (f)
resultúrslit (n)
stripstrippa
Specialized synonyms for lead in Faroese
handhanda
headhøvd (n); høvur (n)
Related verbs for lead in Faroese
headhøvd (n); høvur (n)
Derivative terms for lead in Faroese
headhøvd (n); høvur (n)
resultúrslit (n)
starstjørna (f)