How do you say kite in Armenian?
— օդապարուկ (òdaparuk)


Generic synonyms for kite in Armenian
chequeչեկ (ček)
flyթռնել (t'ṙnel); թռչել (t'ṙčel)
hawkբազե (baze)
Category relationships for kite in Armenian
airօդ (òd)