How do you say key in Vietnamese?
— chìa khoá; khoá


Related synonyms for key in Vietnamese
nametiếng tăm
Generic synonyms for key in Vietnamese
chorddây
spacekhông gian; khoảng không; vũ trụ
lawyerluật sư
Group relationships for key in Vietnamese
keyboardbàn phím
Category relationships for key in Vietnamese
basketballbóng rổ
musicâm nhạc
Similar to for key in Vietnamese
importantquan trọng
Derivative terms for key in Vietnamese
centertrung tâm
nametiếng tăm
windgió