How do you say idiot in Chinese?
— 白痴 (báichī), 傻子 (shǎzi), 蠢貨, 蠢货 (chǔnhuò), 傻瓜 (shǎguā), 笨蛋 (bèndàn), 白痴 (báichī)


Generic synonyms for idiot in Chinese
simple簡單, 简单 (jiǎndān), 容易 (róngyì)