How do you say flag in Korean?
— 기 (gi); 깃발


Related synonyms for flag in Korean
pin핀 (pin)
Group relationships for flag in Korean
deer사슴 (saseum)
dog개 (gae); 견 (gyeon); (gu)
Generic synonyms for flag in Korean
fall넘어지다 (neom-eo-ji-da); 쓰러지다 (sseu-reo-ji-da); 떨어지다 (ddeol-eo-ji-da); 하락하다 (harak-hada)
tail꼬리 (kkori)
Specialized synonyms for flag in Korean
bag가방 (gabang)