How do you say eat in Scottish Gaelic?
— ith


Generic synonyms for eat in Scottish Gaelic
damagecoire (f)
dropbraon (m)
takegabh
Related verbs for eat in Scottish Gaelic
takegabh
Specialized synonyms for eat in Scottish Gaelic
burnlosgadh (m)
downsìos; a-bhuas; a-bhàn; a-nuas
finishcrìochnaich
piecebìdeag (f); criomag (f); mìr (m); pìos (m)
pigmuc (f)
ravenfitheach (m)
wolffaol (m); madadh allaidh (m)
Entails for eat in Scottish Gaelic
chewcnuasaich
swallowsluig