How do you say diamond in Esperanto?
— Diamanto


Group relationships for diamond in Esperanto
parkparko
Terms within for diamond in Esperanto
bagsako
boxskatolo
hillmonteto
Generic synonyms for diamond in Esperanto
carbonkarbono
fieldkampo
Specialized synonyms for diamond in Esperanto
iceglacio