How do you say cuckoo in Chinese?
— 杜鵑, 杜鹃 (dùjuān), 布穀, 布谷 (bùgǔ)


Related synonyms for cuckoo in Chinese
goose鵝, 鹅 (é), 雁 (yàn)
Generic synonyms for cuckoo in Chinese
echo回聲, 回声 (huíshēng), 應聲, 应声 (yìngshēng)
fool傻瓜 (shǎguā), 蠢人 (chǔnrén), 愚人 (yúrén), 傻子 (shǎzi), 笨蛋 (bèndàn), 蠢貨, 蠢货 (chǔnhuò)