How do you say copper in Navajo?
— béésh łichíiʼii


Related synonyms for copper in Navajo
pigbisóodi
Generic synonyms for copper in Navajo
coatéétsoh
metalbéésh
Substance meronyms for copper in Navajo
brassdilní daabééshígíí