How do you say cell phone in Chinese?
— 手機, 手机 (shǒujī), 移動電話, 移动电话 (yídòng diànhuà), 手提電話, 手提电话 (shǒutí diànhuà), 大哥大 (dàgēdà)


Category relationships for cell phone in Chinese
telephone打電話, 打电话 (dǎ diànhuà)
Generic synonyms for cell phone in Chinese
ring戒指
telephone打電話, 打电话 (dǎ diànhuà)