How do you say bright in Vietnamese?
— sáng; sáng sủa


Similar to for bright in Vietnamese
happysướng; sung sướng; may; may mắn; hạnh phúc
lightnhẹ; nhẹ nhàng
silverbạc
Attributes for bright in Vietnamese
lightnhẹ; nhẹ nhàng