How do you say ass in Dutch?
— kont (m); reet (m)


Related synonyms for ass in Dutch
behindachter; achteraan
cankunnen
fuckneuken; naaien
tailstaart (m)
Generic synonyms for ass in Dutch
fooldwaas (m)
Specialized synonyms for ass in Dutch
donkeyezel (m)
Group relationships for ass in Dutch
bodylichaam (n)
Derivative terms for ass in Dutch
fuckneuken; naaien