How do you say algebra in Slovak?
— algebra (f); Algebra


Category relationships for algebra in Slovak
mathematicsmatematika (f); počty (m)