Definition of Johannah

1. Proper noun. (Hebrew female given name). ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Johannah

Johan Kepler
Johann Bernoulli
Johann Christoph Friedrich von Schiller
Johann Friedrich Herbart
Johann Gottfried von Herder
Johann Gutenberg
Johann Joachim Winckelmann
Johann Ludwig Uhland
Johann Mendel
Johann Muller
Johann Sebastian Bach
Johann Strauss
Johann Winckelmann
Johann Wolfgang von Goethe
Johanna
Johannah (current term)
Johannean
Johannes
Johannes Brahms
Johannes Diderik van der Waals
Johannes Eckhart
Johannes Evangelista Purkinje
Johannes Gutenberg
Johannes Kepler
Johannes Peter Muller
Johannes Vilhelm Jensen
Johannes van der Waals
Johannesburg
Johannine
Johannisberger

Other Resources:

Search for Johannah on Dictionary.com!Search for Johannah on Thesaurus.com!Search for Johannah on Google!Search for Johannah on Wikipedia!

Search