Definition of Zhooshing

1. Verb. (third-person singular of zhoosh) ¹¹ Source: wiktionary.com

Zhooshing Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Zhooshing Images

Lexicographical Neighbors of Zhooshing

zezes
zhanghengite
zharchikhite
zhee
zhemchuzhnikovite
zhing-zhong
zhlub
zhlubby
zho
zhomo
zhomos
zhonghuacerite
zhoosh
zhooshed
zhooshes
zhooshing (current term)
zhos
zhuyin
ziamet
ziamets
ziarat
ziarats
zibeline
zibelines
zibelline
zibellines
zibet
zibeth
zibeths
zibets

Other Resources Relating to: Zhooshing

Search for Zhooshing on Dictionary.com!Search for Zhooshing on Thesaurus.com!Search for Zhooshing on Google!Search for Zhooshing on Wikipedia!

Search