Medical Definition of Apogamia

1. Apogamy Synonym: parthenogenesis. Origin: G. Apo, away, + gameo, to wed (05 Mar 2000)Apogamia Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Apogamia Images

Lexicographical Neighbors of Apogamia

apodotic
apodous
apods
apoenzyme
apoenzymes
apoferment
apoferments
apoferritin
apoferritins
apofocus
apogaeic
apogalactic
apogalacticon
apogametic
apogamia (current term)
apogamic
apogamies
apogamous
apogeal
apogean
apogees
apogeic
apogeotropic
apogeotropism
apogonid
apogonids
apograph

Other Resources Relating to: Apogamia

Search for Apogamia on Dictionary.com!Search for Apogamia on Thesaurus.com!Search for Apogamia on Google!Search for Apogamia on Wikipedia!

Search